Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

MM-Premium

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest:

MM-Premium, ul. Cmentarna 20e, 62-051 Łęczyca, NIP: 783-149-08-03

tel.: 794 124 148

adres e-mail: biuro@lawilliam.pl

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają 8% podatku VAT).

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do składania zamówienia z dostawą ograniczoną do terytorium Polski.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) pocztą email na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na indywidualną weryfikację tożsamości Klienta:

a) w odniesieniu do zamówień składanych na stronie internetowej Sklepu podanie wymaganych danych zamawiającego

b) w odniesieniu do zamówień składanych drogą mailową – poprzez weryfikację domeny, z której pochodzi zamówienie nadesłane drogą mailową

c) w odniesieniu do zamówień składanych telefonicznie – poprzez weryfikację danych Klienta losowo wybranych przez przedstawiciela Sklepu spośród danych zamieszczonych w bazie danych dotyczących Klienta lub zamówienia posiadanych przez Sklep.

3. Klient zobowiązuje się chronić oraz utrzymywać poufności otrzymanych Parametrów autoryzacji i ponosi wyłączną pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zamówień złożonych przez osoby nieupoważnione posługujące się Parametrami autoryzacji nadanymi Klientowi.

4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia Parametrów autoryzacji oraz prawo zablokowania możliwości składania zamówień w Sklepie:

a) wobec Klienta, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) gdy Klient uchybi terminowi jakiejkolwiek płatności z tytułu jakiejkolwiek sprzedaży dokonanej przez Sklep na rzecz tego Klienta,

c) jeśli Klient zgłosi fakt utraty bądź ujawnienia osobom nieupoważnionym Parametrów autoryzacji nadanych Klientowi.

W przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. b odblokowanie dostępu nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu opóźnionej płatności.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

a) braku ciągłości dostępu do Sklepu z przyczyn niezawinionych przez Sklep,

b) nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem korzystania z usług Sklepu,

c) podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji i danych przy aktywacji możliwości składania zamówień w Sklepie,

d) posłużenia się przez osoby nieuprawnione lub w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu parametrami autoryzacji nadanymi Klientowi w celu aktywacji możliwości składania zamówień w Sklepie.

6. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez przyznanie Kupującemu przez Sklep indywidualnego numeru zamówienia, z zastrzeżeniem postanowienia pkt 7 poniżej. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

7. O braku możności realizacji całości lub części złożonego zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu, Sklep niezwłocznie powiadomi Kupującego.

8. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności dotyczy to: ceny, opisu charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminu i sposobu dostawy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wartości zamówienia określonej w ”Koszyku”, która uwzględnia obowiązujące w danej chwili warunki handlowe, tj. rabaty, upusty, ceny indywidualne itp..

9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w przycisk potwierdzający złożenia zamówienia.

10. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Sklep przesłaniem informacji na adres e-mail podany przez Kupującego.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew (przedpłata) – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze: 93 1600 1404 1849 4203 4000 0001

b) za pobraniem

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru zamówionego w Sklepie. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru towaru Sklep zastrzega sobie możliwość naliczenia Klientowi opłaty transportowej będącej równowartością kosztu obsługi logistycznej nieprzyjętej dostawy.

4. Wysokość opłat za przesyłkę określa aktualny cennik i jest ona każdorazowo podawana Kupującemu do akceptacji przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§5

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (dokument WZ lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia nie zgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Ochrona danych

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Dane przechowywane są serwerze Sklepu.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i żądania ich korekty lub usunięcia.

§7

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.